Sorry, item "offcanvas-col1" bestaat niet.

Sorry, item "offcanvas-col2" bestaat niet.

Sorry, item "offcanvas-col3" bestaat niet.

Sorry, item "offcanvas-col4" bestaat niet.

enNL
Have any Questions? +01 123 444 555

Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verantwoordelijke en van de bevoegde toezichthoudende autoriteit

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van andere nationale wetten in de lidstaten ter bescherming van persoonsgegevens en van overige gegevensbeschermende bepalingen is de commanditaire vennootschap naar Duits recht:

SCC Container Carrier Spedition GmbH & Co. KG

Albert Bote Str. 14

28197 Bremen/Duitsland

Tel.: +49 (421) 520 53 -0

Fax: +49 (421) 520 53 -80

E-Mail: info@scc-bremen.com

Internet: www.scc-bremen.com en www.scc-rotterdam.com

De toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor de verantwoordelijke is

de functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de Vrije Hanzestad Bremen Arndtstraße 1

27570 Bremerhaven/Duitsland

Tel.: +49 (0)471 596 2010 of +49 (0)421 361 2010

Fax: +49 (0)421 496 18495

E-Mail: office@datenschutz.bremen.de

 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Klaus-Dieter Franzen

Altenwall 6

28195 Bremen/Duitsland

Tel.: +49 (0)421-3378413

E-Mail: info@hb-datenschutz.de

 

III. Begrippen

Onze privacyverklaring moet eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om deze reden worden allereerst de in deze verklaring gebruikte begrippen toegelicht.

Wij maken in deze privacyverklaring en op onze internetsite onder andere gebruik van de volgende begrippen:

 1. Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen: “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door middel van herleiding naar een identificatiecode zoals een naam, naar een onderscheidingsnummer, naar locatiegegevens, naar een online identificator of naar een of meer bijzondere kenmerken, die een uiting zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

 1. Betrokken persoon

Betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.

 1. Verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 1. Profilering

Profilering is iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die daaruit bestaat, dat deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het beoordelen van persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon, vooral om kenmerken betreffende beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 1. Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 1. Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

 1. Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

IV.Algemene informatie over gegevensverwerking

1. In hoeverre worden persoonsgegevens verwerkt

In beginsel verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om toegang te kunnen geven tot een operationele internetsite en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt gewoonlijk alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in alle gevallen, waarin een voorafgaande verkrijging van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van gegevens als gevolg van wettelijke bepalingen is toegestaan.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij voor verwerkingen van persoonsgegevens toestemming krijgen van de betrokken persoon, dient art. 6 lid 1 sub a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1 sub b AGV als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen, die noodzakelijk zijn voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid 1 sub c AVG als rechtsgrond.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 sub d AVG als rechtsgrond.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf of van een derde en wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan dit belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f AGV als rechtsgrond voor die verwerking.

3. Wissen van gegevens en opslagperiode

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of niet beschikbaar gemaakt, zodra het doel van het opslaan komt te vervallen. Het opslaan kan bovendien plaatsvinden, wanneer dit door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of overige bepalingen van de unie, die van toepassing zijn op de verantwoordelijke, is bepaald. Het niet beschikbaar maken of wissen van gegevens vindt ook plaats, wanneer de opslagtermijn verstrijkt die door de genoemde normen is voorgeschreven, tenzij het noodzakelijk is dat de gegevens voor het sluiten van een overeenkomst of de uitvoering daarvan langer moeten worden opgeslagen.

V.Ter beschikking stellen van de internetsite en maken van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Bij ieder bezoek aan onze internetsite legt ons systeem automatisch de gegevens en informatie vast van het computersysteem van de computer waarmee de site wordt opgevraagd.

(1) het IP-adres van de gebruiker;

(2) informatie over het browsertype en de gebruikte versie;

(3) het besturingssysteem van de gebruiker;

(4) de internet service provider van de gebruiker;

(5) opgevraagde website (domein en URI);

(6) datum en tijdstip van het bezoek;

(7) terugstuurstatus en aantal bytes van het antwoord;

(8) websites, waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze internetsite terechtkomt.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Andere gegevens, die het mogelijk maken dat de gegevens worden herleid naar een gebruiker, worden niet opgeslagen in ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 lid 1 sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het is noodzakelijk dat het IP-adres tijdelijk wordt opgeslagen door het systeem, zodat de internetsite kan worden geleverd aan de computer van de gebruiker. Daarvoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AGV.

4. Duur van de opslag

Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld, worden de gegevens gewist. Bij het vastleggen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de internetsite is dit het geval, wanneer de betreffende sessie is beëindigd. De invoer in de logbestanden wordt na 30 dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het vastleggen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de internetsite en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van de internetsite. Als gevolg daarvan heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

VI. Gebruik van cookies

 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die op de internetbrowser dan wel door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een internetsite opvraagt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks, die ervoor zorgt dat wanneer de internetsite opnieuw wordt opgevraagd, de browser uniek kan worden geïdentificeerd. Wij maken gebruik van cookies om onze internetsite gebruiksvriendelijker in te richten.

Voor enkele elementen van onze internetsite is vereist, dat de opvragende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd. De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde session cookies: ze bevatten enkel en alleen een unieke ID van de sessie.

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies is art. 6 lid 1 sub f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van internetsites voor de gebruikers eenvoudiger te maken. Enkele functies van onze internetsite kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser opnieuw wordt herkend, ook nadat er een paginawissel heeft plaatsgevonden. In deze doelstellingen ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 sub f AVG.

 1. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf deze computer teruggestuurd naar onze website. Daardoor heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Wanneer cookies voor onze internetsite worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de internetsite volledig worden gebruikt.

Session cookies worden na het beëindigen van de sessie automatisch gewist.

VII. E-mail contact

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om contact op te nemen via ter beschikking gestelde e-mailadressen. U kunt op deze manier ook solliciteren op een vacature. In dat geval worden de met de e-mail toegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In dat kader worden de gegevens niet doorgestuurd aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de conversatie te verwerken.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens, die in het kader van toezending van een e-mail worden doorgezonden, is art. 6 lid 1 sub f AVG. Wanneer het contact per e-mail de totstandkoming van een overeenkomst tot doel heeft, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Voor ons is het doel van het verwerken van de persoonsgegevens uitsluitend het in behandeling nemen van de contactaanvraag.

4. Duur van de opslag

Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld, worden de gegevens gewist. Voor de per e-mail toegezonden persoonsgegevens is dit het geval, wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is geregeld.

Wanneer met een sollicitant een arbeidsovereenkomst tot stand komt, worden de toegezonden gegevens met inachtneming van de wettelijke bepalingen verwerkt met als doel de afwikkeling van de arbeidsverhouding. In alle andere voorkomende gevallen worden de sollicitatieformulieren zes maanden na kennisgeving van het besluit tot afwijzing automatisch gewist, tenzij er andere gerechtvaardigde belangen zijn om deze formulieren niet te wissen. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

VIII. Rechten van de betrokkene

Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en komen u jegens de verantwoordelijke de volgende rechten toe:

1. Recht van inzage

U kunt de verantwoordelijke verzoeken om een bevestiging of persoonsgegevens, die betrekking hebben op u, door ons worden verwerkt.

Wanneer er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke om inlichtingen verzoeken over de volgende informatie:

(1) de doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens, die worden verwerkt;

(3) de ontvangers dan wel de categorieën van ontvangers, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens, of wanneer daarover geen specifieke informatie mogelijk is, criteria voor het vastleggen van de duur van de opslag;

(5) het bestaan van een recht op correctie of wissen uw persoonsgegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6) dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22 lid 1 en lid 4 AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te verzoeken over of uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat verband kunt u verzoeken in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U heeft ten aanzien van de verantwoordelijke een recht op rectificatie en/of vervollediging, voor zover uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de rectificatie zonder onredelijke vertraging uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode, die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

(3) wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;

(4) wanneer u overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing

a) Verplichting tot wissen

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(2) u trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(3) u maakt overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG;

(4) uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

(6) uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 lid 1 AVG.

 1. b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 1. c) Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet, voor zover verwerking nodig is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 sub h en i en art. 9 lid 3 AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in hoofdstuk a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

(5) voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

5. Recht op informatie

Wanneer u jegens de verwerkingsverantwoordelijke gebruik heeft gemaakt van het recht op het rectificeren of wissen van persoonsgegevens of het beperken van verwerking, dan is deze verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft jegens de verwerkingsverantwoordelijke het recht om over deze ontvangers in kennis te worden gesteld.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 

(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1 sub a AVG of art. 9 lid 2 sub a AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6 lid 1 sub b AVG; en

(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dat recht heeft u voorts het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e of sub f AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming uit hoofde van gegevensbescherming

U heeft het recht om uw verklaring van toestemming uit hoofde van gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Door het intrekken van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, die voorafgaand aan de intrekking was gegeven, niet aangetast.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Dit geldt niet indien het besluit:

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;

(2) is toegestaan op grond van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of

(3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in art. 9 lid 1 AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij art. 9 lid 2 sub a of sub g van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Ten aanzien van de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten, vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waar de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en de uitkomst van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

Copyright 2024.

Privacy-instellingen